image graduates yafa-dan"נקודת מפנה"

"הקורס הוא נקודת מפנה בחיי. ההבחנות והלמידות החשובות ביותר שאני לוקחת מהקורס הן: כל אחד עושה הכי טוב שהוא יכול כולל אני ואז אין מקום להלקאה. חשיבות הגדרת מטרה מעוצבת כהלכה, ובדיקה מה המטרה שלי בכל סיטואציה. ההשפעה של הקורס על ההתפתחות המקצועית שלי היא: מזניקה קדימה, יותר עשייה ממוקדת, יותר הבנה ונעימות כלפי סביבתי."

יפה דן - מנכ"לית "שביל הזהב"